Gebeden

Wat kun je bidden in tijden zoals deze? Hieronder vind je enkele gebeden ter inspiratie. Of ga naar de pagina met concrete gebedspunten. Of ontdek hier een aantal ideeën om je gebed vorm te geven.

God,
We zoeken U
omdat we door U zijn gevonden.
Uw Stem doorbrak onze stilte.
Nieuwe kracht zoeken wij om
– in alle verwarring en aanvechting –
te blijven vertrouwen dat U ons niet loslaat.
We zoeken U
omdat we lijden onder uw zwijgen,
lijden aan het leven,
dat zo verrukkelijk kan zijn
en zo bitter tegelijk.
Als U meer bent dan ingebeelde troost
wees dan aanwezig, kom haastig Heer!
Jezus, zoeker van mensen,
laat ons door uw Geest
en uw weg van kruis en opstanding
beseffen hoe kostbaar wij voor U zijn.
Wees zo onze troost en gids
vandaag
en alle dagen.
– Rob van Essen

Uit: Gebeden in een tijd van corona

Op 25 maart om 12:00 bidden christenen wereldwijd het Onze Vader, maar later kan dit ook nog. Altijd!

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd;
Uw rijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schuld, 
Zoals wij aan anderen hun schuld vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
Maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk, 
En de kracht, 
En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen.
De Heer zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen
De Heer zij in u om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen, nu en altijd.
(Zegen van St. Patrick)

God,
het is stil op straat
een kwaad virus waart als een spook
rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en
wat en hoe lang.
Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.
Schenk ons uw goede Geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen.
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
en kom gauw! 
Amen.

(Hans Tissink, bij Lied 1003: Stil is de straat)

Houd ons Heer, 
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
Troost ons in het vertrouwen 
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.  
(naar gebed uit de Anglicaanse kerk, Engeland)

Gebed voor een pandemie (auteur onbekend)
Mogen wij, voor wie dit slechts ongemakkelijk is, hen die in levensgevaar zijn niet vergeten. Mogen wij, die niet in een risicogroep vallen, hen die het meest kwetsbaar zijn niet vergeten.
Mogen wij, die de luxe hebben thuis te kunnen werken, hen die moeten kiezen tussen hun gezondheid beschermen en de huur betalen niet vergeten.
Mogen wij, die de flexibiliteit hebben voor onze kinderen te zorgen als de scholen dichtgaan, hen die geen opties hebben niet vergeten.
Mogen wij, die onze reizen af moeten zeggen, hen die geen veilige plek hebben om heen te gaan niet vergeten. Mogen wij, die onze financiële buffer kwijtraken in het tumult van de economische markt, hen die helemaal geen buffer hebben niet vergeten.
Mogen wij, als we ons thuis neerstrijken voor quarantaine, hen die helemaal geen thuis hebben niet vergeten.
Terwijl angst ons land in de greep houdt, laten wij kiezen voor geloof, hoop en liefde. In deze tijd waarin we elkaar niet fysiek kunnen omhelzen, laten we manieren vinden om Gods liefdevolle omhelzing te zijn voor onze buren. Amen.

Corona Virus Gebed
Here Jezus, U reisde door steden en dorpen en “genas elke kwaal en ziekte “. Op Uw bevel werden de zieken genezen.
Kom ons nu te hulp, midden in de wereldwijde verspreiding van het coronavirus, opdat we de helende liefde van U mogen ervaren.
Genees degenen die ziek zijn van het virus. Mogen ze hun kracht en gezondheid herwinnen door kwalitatieve, goede medische zorg.
Genees ons van onze angst, die de naties en landen verhindert samen te werken en buren verhindert elkaar te helpen.
Genees ons van onze trots, die ons onze eigen onkwetsbaarheid laat claimen voor een ziekte die geen grenzen kent.
Here Jezus, genezer van allen, blijf bij ons in deze tijd van onzekerheid en verdriet. Wees bij degenen die zijn gestorven aan het virus. Mogen zij in Uw eeuwigheid bij U rusten in vrede.
Wees bij de families van degenen die ziek zijn of zijn gestorven. En als ze zich zorgen maken en rouwen, bescherm hen voor de ziekte en de wanhoop. Mogen ze Uw vrede kennen.
Wees bij de artsen, verpleegsters, onderzoekers en alle medische professionals die willen genezen, getroffenen helpen en zichzelf in een risicovolle positie plaatsen. Mogen zij Uw bescherming en vrede kennen.
Wees bij de leiders van alle naties. Geef hen een vooruitziende blik om naar liefde en waarheid te handelen voor het welzijn van alle mensen voor wie ze dienen te zorgen. Geef ze de wijsheid om te investeren in lange termijn oplossingen die helpen ons voor te bereiden of toekomstige uitbraken voorkomen. Mogen zij Uw vrede kennen, terwijl zij samenwerken om dit op aarde te bereiken.
Of we nu in binnen- of buitenland zijn, omringd door veel mensen die aan deze ziekte lijden of slechts enkelen, Here Jezus, blijf bij ons wanneer wij verdragen en rouwen, volharden en voorbereiden. In plaats van onze angst, geef ons Uw vrede. Here Jezus, genees ons.
Vertaling © Corona Virus Prayer, Kerry Weber